خودرو

خودروی داخلی صفر بخریم یا خودروی خارجی کار کرده؟

فصل تجارت - در زمان حال خرید خودرو برای بسیاری از مردم جزء واجبات است ولی با توجه به شرایط بحرانی ای که کشور ما ایران متحمل شده است، خرید خودرو کار ریسکی ای می باشد.

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.